Regulamin sklepu internetowego „Asia”


I. Postanowienia ogólne.

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.asia.stary.sacz.pl jest Przedsiębiorstwo Handlowe „Asia” Sklep internetowy Joanna Śmierciak
z siedzibą w Starym Sączu mieszczącą się przy ul. Magazynowej 26. Działalność wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Starego Sącza pod numerem RG.3843, NIP 734-304-66-43, REGON 120966586.
2.  Ilekroć w dalszej części regulaminu wystąpi nazwa sklep internetowy „Asia” należy przez to rozumieć pełną nazwę - Przedsiębiorstwo Handlowe „Asia” Sklep internetowy Joanna Śmierciak.
3. Sklep internetowy „Asia” prowadzi detaliczną sprzedaż towarów poprzez sieć internet. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dokonanie zamówienia drogą elektorniczną lub telefonicznie.
4. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie są wyrażone w PLN i są cenami brutto
(z VAT). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
5. Wszystkie znaki graficzne i nazwy towarów używane w sklepie internetowym „Asia” są zastrzeżone przez ich właścicieli.


II. Zamówienia, płatności.

1. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.
2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji
w systemie sklepu internetowego „Asia” a następnie zalogowanie się na swoje konto.
3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.
4. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez Zamawiającego.
5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, niedziele oraz
w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
6. Po złożeniu zamówienia klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 24 godzin w przypadku dni roboczych.
7. Jeżeli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje wówczas jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony.
8. Klient może dokonywać korekty w zamówieniu bądź je anulować do momentu jego potwierdzenia.
9. Przy dokonaniu zamówienia obowiązują dwa rodzaje płatności do wyboru:
- przedpłata; płatność przelewem na konto bankowe po zaakceptowaniu zamówienia przez sklep internetowy „Asia” a przed wysłaniem towaru do klienta,
- za pobraniem; płatność uiszczana jest przy odbiorze towaru.
10. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili zarejestrowania wpłaty na koncie,
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – natychmiast.
11. Wysyłka towarów następuje do 7 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia.


III. Warunki oraz koszty dostawy.

1. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez klienta.
2. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
- paczka ekonomiczna, 
- paczka priorytetowa,
- paczka ekonomiczna za pobraniem, 
- paczka priorytetowa za pobraniem.
3. Ceny przesyłki uzależnione są od wybranej formy oraz wagi zamówionego towaru. Będzie ona indywidualnie obliczona po zatwierdzeniu danego zamówienia i wyborze jej formy.
4. Przy zamówieniach o łącznej wartości powyżej 300 zł koszty przesyłki pokrywa sklep internetowy „Asia”.

IV. Zwroty.

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm) klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru.
2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest jego idealny stan. Zwracany towar ma być nieużywany, czysty, pozbawiony zapachu (kremy, perfumy), kompletny.
3. Jakiekolwiek ślady użytkowania zwracanego towaru uniemożliwiają jego zwrot.
4. Do zwracanego towaru niezbędnie należy dołączyć dowód zakupu (rachunek).
5. Koszt dostawy i odesłania towaru pokrywa klient.
6. Po otrzymaniu towaru i zaakceptowaniu jego niezmienionego stanu sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie sprzedaży.
7. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przekazane przelewem bankowym na podany rachunek. W wyjątkowych sytuacjach zwrot pieniędzy może być dokonany przelewem pocztowym. Wówczas koszt przekazu zostanie odliczony od kwoty należności.


V. Reklamacje.

1. Na wszystkie reklamowane produkty zakupione w sklepie internetowym „Asia”,
z tytułu niezgodności towaru z umową, przyznawana jest 24 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.
2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (rachunek).
3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu towaru oraz ewentualnego braku produktów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru
w obecności pracownika Poczty Polskiej S.A. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego.
5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć pisemne zgłoszenie reklamacji.
W dokumencie tym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny wraz z imieniem i nazwiskiem reklamującego.
6. Reklamowany towar przesłany do siedziby firmy nie może być używany i powinien być czysty. W przeciwnym wypadku sklep internetowy „Asia” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji.
7. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera (kolor, proporcje, itp.) nie będą rozpatrywane jako podstawa do reklamacji.
8. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w terminie 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru do siedziby firmy.
9. W przypadku uzasadnionej reklamacji klientowi zostaną zaproponowane poniższe rozwiązania:
- zwrot gotówki + koszt przesyłki,
- wymiana towaru na wolny od wad,
- wymiana na inny towar o tej samej wartości.
10. Reklamacji nie podlegają towary z wyprzedaży prowadzonej przez sklep internetowy „Asia”.


VI. Ochrona danych osobowych.

1. Zarejestrowanie się w systemie sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Przedsiębiorstwo Handlowe „Asia” Sklep internetowy Joanna Śmierciak, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.
2. Dane osobowe chronione zgodnie z powyżej wskazaną ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. 
3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego „Asia”
4. Każdy, kto zarejestrował się w systemie sklepu ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora
sklep@asia.stary.sacz.pl

 
VII. Postanowienia końcowe.

1. Wszelka korespondencja oraz wysyłki wynikające ze zwrotu bądź reklamacji zakupionego towaru należy kierować pod adres siedziby firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowe „Asia”
Sklep Internetowy Joanna Śmierciak
ul. Magazynowa 26
33-340 Stary Sącz.
2. Na przesyłkach należy umieścić odpowiednio zapis „Zwrot” lub „Reklamacja”.
3. Wszelkie płatności za dokonane zamówienia należy przekazywać na numer rachunku:
48 1140 2004 0000 3802 6291 9450
4. Sklep internetowy „Asia” nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
5. Przedsiębiorstwo Handlowe „Asia” Sklep Internetowy Joanna Śmierciak zastrzega sobie prawo do:
- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
- wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego „Asia”,
- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego „Asia”,
- przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych
i wyprzedaży.
6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
7. Przedsiębiorstwo Handlowe „Asia” Sklep Internetowy Joanna Śmierciak zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do w/w regulaminu.
8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

 
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym „Asia” oznacza akceptację postanowień zawartym w regulaminie.

Odwiedziło nas: